Introduction to Japanese Language and Culture Video Lectures

Intro to Japanese Language and Culture
'Introduction to Japanese Language and Culture' Video Lectures by Mrs.Vatsala Misra from IIT Kanpur
"Intro to Japanese Language and Culture" - Video Lectures
1. Lecture-01-Introduction to Japanese scripts
2. Lecture-02-Jiko shoukai (Self introduction)
3. Lecture-03-Dochira kara desu ka ( Where are you from?)
4. Lecture-04-Senmon wa nan desu ka (What is your specialization?)
5. Lecture-05-Kore wa hon desu (This is a book)
6. Lecture-06-Ikura desu ka (How much is it?)
7. Lecture-07-Ima nan-ji desu ka (What is the time now?)
8. Lecture-08-Kaigi wa roku-ji-han kara desu (The meeting is from 6:30)
9. Lecture-09-Ashita Tokyo e ikimasu. (I will go to Tokyo tomorrow)
10. Lecture-10-Watashi wa mainichi roku-ji ni okimasu (I wake up at 6’oclock everyday)
11. Lecture-11-Itsu Kanpur e kimashita ka (When did you come to Kanpur?)
12. Lecture-12-Y?binkyoku wa asoko ni arimasu (The post office is over there)
13. Lecture-13-Rao san wa doko ni imasu ka (Where is Mr. Rao?)
14. Lecture-14-Pikuniku e ikimash? (Let’s go for a picnic)
15. Lecture-15-Kesa pan to tamago o tabemashita (I ate eggs and bread for breakfast)
16. Lecture-16-Depa-to no tonari no biru wa gink? desu (The building next to the department store is the bank)
17. Lecture-17-Taj hoteru wa ookii hoteru desu(Hotel Taj is a big hotel)
18. Lecture-18-Hoteru de nani o tabemashita ka (What did you eat at the hotel?)
19. Lecture-19-Tokyo wa ?kikute kirei desu (Tokyo is big and beautiful)
20. Lecture-20-Ko-hi- wa oishiku arimasen(Coffee is not tasty)
21. Lecture-21-Hantai kotoba (Opposites)
22. Lecture-22-Watashi wa mainichi miruku o nomimasu (I drink milk everyday)
23. Lecture-23-Watashi wa oniisan ni kamera o moratta(I received a camera from my brother)
24. Lecture-24-Nani o tabetai desu ka(What do you want to eat?)
25. Lecture-25-Nani o sashiagemasu ka (Giving and Receiving)
26. Lecture-26-Sensei wa watashi ni hon o kuremashita (My teacher gave me a book)
27. Lecture-27-Chotto matte kudasai ( Just a minute please)
28. Lecture-28-Ke-ki o tabete mite kudasai ( Eat and see how is the cake)
29. Lecture-29-Nani o shite imasu ka(What are you doing?)
30. Lecture-30-Tokyo ni sunde imasu ( I live in Tokyo)
31. Lecture-31-Kanji ga kakemasu (I can write Kanji)
32. Lecture-32-Im?to wa ningy? o hoshigatte imasu (My sister wants a doll)
33. Lecture-33-Aisukuri-mu ga ke-ki yori suki desu (I like ice-cream more than cakes)
34. Lecture-34-Kutsu o kai ni ikimasu ( I am going to buy shoes)
35. Lecture-35-Ashita motto atsuku narimasu (It is going to become very hot tomorrow)
36. Lecture-36-Rainen Tokyo e iku to omoimasu (I think I will go to Tokyo next year)
37. Lecture-37-Pen de kaite mo ii desu ka(Is it alright to write in pen?)
38. Lecture-38-Comprehensions and Expressions
39. Lecture-39-Basic Kanji
40. Lecture-40-Basic Kanji
Search Courses

NPTELVideos.com